Kvalitativa djupstudier

Kvalitativa djupstudier

Syfte

Det kan användas till att få djupare insikt i en marknad, ett segment, en typ av beslutningstagare o.s.v. Ofta kan det utarbetas problemstruktur, koncept, service, kommunikation m.m med de kvalitativa studierna som grundlag. – Samtidigt testar man också budskap, försäljningsmaterial eller produktidéer.

Andra kunder använder de kvalitativa studierna som grundlag för att planera och genomföra större kvantitativa analyser, eller som led i strategiprocess.
 

Metod

Vi väljer från en ”verktygslåda” av kvalitativa metoder, som vi själva har utvecklat genom 30 år. Metoderna har justerats i takt med den teknologiska utvecklingen.

Ett av våra specialområden är djupintervjuer med respondenter via telefon eller TEAMs.

 
Vi har utvecklat projektprocesser och intervjuteknik till alla former av B2B problematik:

  1. Problemet bearbetas noggrant med syftet att utbilda våra executive researchers för en kvalificerad och intressant dialog med respondenten.
  2. Executive researchers är utrustade med en vägledande intervjuguide i ämnet, baserat på vår erfarenhet från flera hundra djupintervjuer.
  3. Executive researchers på ett projekt rapporterar löpande till den projektansvariga. Syftet är att efterföljande intervjuer kan optimeras i önskad rättning och stegvisa justeringar av intervjuguiden kan göras.
  4. Researchers utbildas internt och kan genomföra intervjuer på sitt modersmål eller engelska.
  5. Vi rekommenderar 6 - 8 djupintervjuer per segment, arktyp eller liknande.

 

Resultat

Den insikt som vi samlar upp via intervjuer, kan vi föra vidare i flera ”format” – obearbetat eller bearbetat i önskad grad.

Om djupintervjuerna är gjorda av en blandning av TEAMs intervjuer och telefonintervjuer, får kunden en rapport i formaterna ”videoband” och ”skriftligt referat” av varje intervju. Referatet innehåller utvalda, relevanta uttalanden och är inte en ordagrann transkribering.

Vi erbjuder flera typer av bearbetning av videoband eller referat.

Det enklaste är ett Management Summary, där vi skapar överblick och struktur, samt ger några rättningslinjer.

Vår normala Aalund Rapport fokuserar på ”findings”, som dels relateras till undersökningens predefinerade mål, och dels pekar på lösningar i form av koncept, strategier och liknande till verksamhetens utmaningar.

 

Levering

Vi rekommenderar att referaterna / videon blir tillgängliga för kunden halvvägs in i projektet, för att genomgås av kunden.

D.v.s. relevanta projektdeltagare hos verksamheten (användare / beslutsfattare) möts till en workshop med Aalund, där “findings” diskuteras ut från deltagarnas jobbmässiga och erfarenhetsmässiga förutsättningar. - Alla har läst de samma referat, men ser olika saker i dem.

Vi uppmanar deltagarna till att lägga undan vaneläsningen. Per instinkt söker de flesta referatläsare efter likheter mellan respondenterna och försöker att gruppera dem, eller försöker hitta ett genomsnitt för att få struktur och riktning.

Vi uppmanar våra workshopsdeltagare att istället agera som “guldgrävare”. De ska inte leta efter uttalanden som liknar varandra, men betrakta varje enskilt referat som ett ställe där man kanske kan hitta små bitar av “guld”. En speciell intervju kan vara “guld värd” i relation till en ny lösning.

Efter workshoppen har vi “sugit” ut alla ”guldstumper” “guldbitar” från referaterna. Därefter finns det ett bredare grundlag för att utarbeta en Aalund Rapport, som ger lösningar, eller en solind grund för en kreativ process senare, i verksamheten.

Rapporten presenteras och diskuteras på ett personligt möte eller på TEAMs, efter önskemål.

-->

Share
Share
Tweet