Kvalitative dybde-studier

Kvalitative dybde-studier

Formål

Kan brukes til å få en dypere innsikt i et marked, et segment, en type beslutningstaker osv. Ofte kan det utarbeides problemstruktur, konsepter, services, kommunikasjon m.m. på grunnlag av de kvalitative studiene. For tiden testes det også budskaper, salgsmaterialer eller produktideer

Andre kunder bruker de kvalitative studiene som grunnlag for å planlegge og gjennomføre større kvantitative analyser. Eller som et ledd i en strategiprosess.

 

Metode

Vi velger fra en «verktøykasse» av kvalitative metoder, som vi selv har utviklet igjennom 30 år. Metodene er justert i takt med den teknologiske utviklingen.

En av våre spesialiteter er dybdeintervju med respondentene via telefon eller Teams.

 

Vi har utviklet prosjektprosesser og intervjuteknikker til enhver form for B2B problematikk:

  1. Problemstillingen bearbeides grundig med å sikte på å utdanne våre executive researchers til en kvalifisert og interessant dialog med respondenten.
  2. Executive researcher er utstyrt med en veiledende intervjuguide i emnet basert på vår erfaring fra flere hundre dybdeintervju.
  3. Executive researchers på et prosjekt rapporterer løpende til den prosjektansvarlige. Dvs. At de etterfølgende intervjuene kan optimeres i ønsket retning. Dvs. Trinnvise justeringer av intervjuguiden.
  4. Researchers utdannes internt og kan utføre intervju på morsmål eller engelsk.
  5. Vi anbefaler 6-8 dybde-intervju per segment, arketype eller lignende.

 

Output

Den innsikten, som vi samler inn via intervju, kan vi bringe videre i flere «formater» - utarbeidet eller bearbeidet i ønsket grad.

Er det laget dybde intervju i en miks av teams intervju og telefonintervju, vil kunden bli rapportert i formatene «videobånd» og «skriftlig referat» av hvert intervju. Referatet inneholder utvalgte, relevante utsagn og er ikke en ordrett transskribering.

Vi tilbyr flere typer bearbeiding av videobånd eller referater.

Det enkleste er et Management Sumary, hvor vi skapet oversikt og struktur samt gir noen retningslinjer.

Vår normale Aalund Rapport fokuserer på «findings» (evt funn), som relateres til undersøkelsens forhånds definerte mål på den ene siden. Og på den andre siden gir løsninger i form av konsepter, strategier og lignende til virksomhetens utfordringer.

 

Levering

Vi anbefaler, at referatene/videoene går til våres kunder til gjennomsyn som en midtveis aktivitet.

Dvs. Relevante prosjektdeltakere hos virksomheten /brukere/beslutningstakere) møtes til en workshop med Aalund, hvor «findings» diskuteres ut fra deltakerens jobbmessige og erfaringsmessige forutsetninger. – Alle har lest de samme referatene, men ser forskjellige ting i dem.

Vi oppfordrer deltakerne til å legge vanelesning vekk. Per instinkt leter de fleste referatlesere etter likheter mellom respondentene og prøver å gruppere dem eller lage et gjennomsnitt for å danne struktur og retning.

Vi oppfordrer våre workshopdeltakere til å i stede agere som «gullgravere». De skal ikke lete etter respondentutsagn, som ligner på hverandre, men betrakte hvert enkelt referat som et sted, der de kanskje kan finnes små stykker «gull». Og et særlig intervju kan være det «rene gull» i relasjon til en ny løsning.

Etter workshopen har vi «fått ut» alle «gullklumpene» fra referatene. Heretter er det bredere grunnlag for å utarbeide en Aalund Rapport, som gir en løsninger eller et solid grunnlag for en etterfølgende kreativ prosess i virksomheten.

Rapporten presenteres og drøftes på et personlig møte eller på Teams etter ønske.

-->

Share
Share
Tweet