Vår klimatplan

Aalunds politik gällande Klimat och Hållbarhet 2021-2024

A. Övergripande tillgång

 1. Vi utgår från FNs 17 Globala mål för hållbar utveckling.
 2. Vi har valt att specifikt koncentrera oss på mål nr. 12 ”Hållbar konsumtion och produktion" och nr. 13 "Bekämpa klimatförändringarna".
 3. Vi använder uttycket "Klimat & Hållbarhet" gällande vår politik på området.


B. Vår strukturerade tillgång till klimat och hållbarhet

 1. På klimatområdet koncentrerar vi oss på CO2-utsläpp, eftersom de övriga gaserna i ”Green House Gasses” inte är relevanta för oss.
 2. På hållbarhetsområdet kommer vi att koncentrera oss på cirkulär ekonomi (se definition). Det handlar om att hålla material och produkter i ett kretslopp med högsta möjliga värde, i så lång tid som möjligt, dvs. motsatsen till en linjär tankegång där man har en värdekedja som handlar om utvinning till avfall.
 3. Vi kommer att inkludera de två ämnena "klimat och hållbarhet" i våra marknadsanalyser och rapporter, som en del av vår "klimatinsats" jfr FNs Globala mål nr. 13.
 4. Dessutom vill vi i driften av vårt företag Aalund Gruppen arbeta med hur våra egna aktiviteter påverkar klimatet och hållbarheten.Detta görs i åtanke av begreppen i Scope 1,2 og 3:

 • Den direkta effekten av vårt arbete i Aalund gällande utsläpp och cirkulär ekonomi.
 • ”Upstreaming effekten” av vårt arbete i Aalund. Det vill säga de inköp och aktiviteter vi efterfrågar hos våra leverantörer - och de utsläpp och den hållbarhetspåverkan som är resultat av detta.
 • "Downstreaming effekten" av våra tjänster i leveransen till våra kunder, och deras användning av det som vi levererar till dem, samt den påverkan som vi därmed indirekt sätter igång i nästa led.

C. De aktivitetsområden där vi försöker att skapa förbättring

1. Funktionsområden:

 • Försäljning
 • Produktion / service
 • Inköp
 • Administration

2. Konkreta aktiviteter:

 1. Våra köp av varor och service till företaget
 2. Drivmedel
 3. Uppvärmning
 4. Elektricitet
 5. Energirelaterade aktiviteter
 6. Transport/distribution
 7. Försäljning
 8. Affärsresor
 9. Medarbetarnas transport
 10. Lokaler

D. Förvandling av intentioner till en integrerad del av vårt företag

Idégrunden
Ett företag som Aalund, som arbetar med datainsamling telefonisk och elektroniskt, och som ofta levererar rapporter och rådgivning elektroniskt, har mindre insatsområden och potential att arbeta med, än t.ex. järnindustrin. Det finns dock bra förbättringsmöjligheter i vårt företag, också genom vårt arbete med klimat och hållbarhet i våra rapporter.

Vi ska inte skapa barriärer för vår affärsmässiga framgång, eller göra arbetsplatsen mindre attraktiv att vara medarbetare i, i vår iver gällande hållbarhetsområdet.
Vi kan inte ansluta oss till begreppet "flygskam" och vi ser det som positivt att flyga mindre. Detta kan vi idag välja att göra av två orsaker. Våra kunder och potentiella kunder är öppna för att använda Teamsdialog, efter Corona, istället för fysiska möten. Teamsverktyget har blivit väsentligt utvecklat i jämförelse med tidigare online verktyg.
Omvänt så kräver vissa kunder, samt våra avdelningar som ligger längre bort, att det finns en viss reseaktivitet – annars går sammanhållningen, kunskapsdelningen och innovationen förlorad i betydlig grad.

Vi upplever att företagens, staternas och organisationernas arbete med Klimat & Hållbarhet utvecklas i snabb takt. Det handlar om en dynamik driven av de största företagen. Det finns för tillfället 15 mätinstrument när ett företags framsteg ska mätas. Det finns dock inte någon erkänd mätmetod som alla vill använda som standard - och inte alls någon som är användbart för ett företag av vår typ och storlek.

Vi har därför valt ett pragmatiskt förhållningssätt under den första perioden 2021-2024 för både styrning och mätning av vårt nya fokusområde Klimat & Hållbarhet.
Vi vill integrera våra klimat- och hållbarhetssatsningar i företagets verksamhet så långt som det är möjligt, genom att involvera alla medarbetare. Detta kommer bland annat att vara ett tema på kommande strategiseminarier.


E. Mål, strategi, planer och framstegsrapport

 1. Målen ska behandlas på ett årligt gemensamt Hållbarhetsmöte.
 2. Strategin ska utarbetas på det årliga Hållbarhetsmötet.
 3. De rullande 3-åriga klimat- och hållbarhetsplanerna ska upprättas på Hållbarhetsmötet.
 4. Redovisningen av våra framsteg kommer dels att bestå av några kvalitativa beskrivningar och dels av några kvantitativa beskrivningar. Beräknat per år, per anställd, per omsättning kronor och per kvadratmeter kontor.
 5. En sådan CSDR-rapport kan bekräftas av företagets revisor. Och vi funderar på att ta med resultatet i det officiella årsbokslutet plus på vår hemsida i framtiden.

Om cirkulär ekonomi

Växten i världsekonomin och den växande befolkningsmängden kommer att betyda en ökad global efterfrågan och en ökning i användandet av resurser. Vår "slit och släng" kultur är inte hållbar på längre sikt. Det finns ett behov för nya lösningar om vi ska kunna säkerställa hållbarhet. Det kräver ett mer cirkulärt tänkande i förhållande till hur vi tillverkar våra produkter och agerar som konsumenter.

Cirkulär ekonomi är ett sätt att säkra en bättre förvaltning av jordens resurser, samtidigt som företagen får nya ekonomiska möjligheter genom att bl.a. utveckla nya affärsmodeller.
Cirkulär ekonomi handlar helt enkelt om att hålla material och produkter i konjunkturcykeln med högsta möjliga värde så länge som möjligt. Cirkulär ekonomi bryter med tanken på en linjär värdekedja, som börjar med utvinning av resurser och slutar som avfall.
Cirkulär ekonomi öppnar för möjligheten att de resurser som annars skulle ha hamnat som avfall, kan gå ett eller flera steg bakåt i värdekedjan och återigen ingå i produktionen. De kan också cirkulera på ett helt nytt område. Cirkulär ekonomi är alltså antingen återanvändning av material eller - ännu bättre - förebyggande av avfall genom produkter som t.ex. kan repareras eller uppgraderas. Det handlar också om nytänkande av affärsmodeller, där konsumenten kan lämna tillbaka produkten till reparation eller uppgradering. Ett alternativ är också att leasa produkter istället för att sälja dem, för att få ut mest möjligt av produkterna och deras resursanvändning.


Om du är intresserad av att veta mer om världsmålen, klicka HÄR