Vår klimaplan

Aalunds klima- og bærekraftspolitikk 2021-2024

A. Overordnet tilnærming:

 1. Vi tar utgangspunkt i «FNs 17 Verdensmål for bæredyktighet».
 2. Vi har spesielt valgt å dyrke mål 12 "ansvarlig forbruk og produksjon" og 13 "klimainnsats".
 3. Vi bruker begrepet "klima og bærekraft" om vår politikk på dette området.


B. Vår strukturerte tilnærming:

 1. På klimaområdet vil vi konsentrere oss om CO2-utslipp, da de andre gassene i «Green House Gasses» ikke er relevante for oss.
 2. Angående bærekraft vil vi konsentrere oss om sirkulær økonomi (se definisjon nedenfor). Dette dreier seg om å holde materialer og produkter i et kretsløp av høyest mulig verdi, så lenge som mulig. I motsetning til en lineær tankegang, hvor verdikjede går fra utvinning til skrap.
 3. Vi vil også inkludere de to temaene om «klima og bærekraft» i våre markedsanalyser og rapporter, som en del av vår klimainnsats i samsvar med FNs verdensmål 13.
 4. Vår virksomhet, Aalund Gruppen, vil også arbeide med effekten av våre egne aktiviteters påvirkning på klima og bærekraft.

Dette gjøres i henhold til tankegangen i begrepene Scope 1, 2 og 3:

 • Den direkte effekten vårt arbeid i Aalund har på utslipp og sirkulær økonomi.
 • "Oppstrøms effekten" av vårt arbeid i Aalund. Det vil si kjøp og aktiviteter vi etterspør fra våre leverandører – og utslippene og bærekraftspåvirkningen som kommer herfra.
 • Samt «nedstrøms effekten" av våre tjenester til våre kunder, og deres videre bruk av det vi leverer til dem. I tillegg til påvikrningen vi indirekte setter i gang i neste ledd.

C. Aktivitetsområdene der vi vil gjøre forbedringer:

1. Funksjonsområder:

 • Salg
 • Produksjon/service
 • Anskaffelser
 • Administrasjon2. Spesifikke aktiviteter:

 1. Våre kjøp av varer og tjenester for drift
 2. Bestand av driftsmidler
 3. Oppvarming
 4. Elektrisitet
 5. Energirelaterte aktiviteter
 6. Transport/distribusjon
 7. Salg
 8. Forretningsreiser
 9. Transport av ansatte
 10. Lokaler

I september 2021 kjøpte vi for eksempel 200 kvm nytt teppe til vårt kontor i København. Dette gulvteppe kjøpes fra teppeforhandler Karl E. Henriksen i Kolding, som leverer tepper fra selskapet Interface. Teppet er laget av råvarer som er 92,1% resirkulerte og biobaserte. Interface tilbyr også å ta teppet tilbake etter bruk og gjenbruke det i produksjon. https://www.interface.com/EU/da-DK/danmark

Våre kjøp er dermed både i «oppstrøms tankegang» bærekraftig, men også sett i det videre forløp med teppet i sirkulær økonomi. Teppeflisene kan også rengjøres med vann og såpe uten bruk av kjemikalier hvis de blir skitne.


D. Fra intensjoner til en integrert del av virksomheten vår:

Idégrunnlaget
Et selskap som Aalund, som jobber med data samlet inn via telefon eller elektronisk, og som ofte gir rapporter og råd elektronisk, har færre fokusområder og forbedringsområder enn for eksempel jernindustrien. Men det er gode muligheter for forbedring i vårt selskap, også gjennom vårt arbeid med klima og bærekraft i våre rapporter.

I vårt engasjement på dette området vil vi unngå å skape barrierer for vår fremdrift, og heller ikke gjøre arbeidsplassen mindre attraktiv for ansatte.
Vi er ikke enige i begrepet "flyskam", men vi er positive til å fly mindre. I dag kan vi velge å gjøre dette av to grunner. Kunder og potensielle kunder har etter Covid-19 åpnet for å ta i bruk programmet Teams, i stedet for fysisk møte. Og Teams-verktøyet er betydelig utviklet sammenlignet med tidligere online verktøy.

På den annen side krever noen kunder, så vel som våre avdelinger, at en tar i bruk reise – hvis ikke vil samhold, kunnskapsdeling og innovasjon gå tapt i betydelig grad.
Vi ser arbeidet til bedrifter, stater og organisasjoner som omhandler klima og bærekraft er i rask utvikling. En dynamikk som i en smeltedigel driver et av de største selskapene. Det er for tiden 15 måleverktøy for et selskaps fremgang på dette området. Men det eksisterer ikke en anerkjent målemetode som alle ønsker å bruke som standard – og ikke noe som er nyttig for et selskap av vår type og størrelse.

Derfor har vi i den første perioden i 2021-2024 valgt en pragmatisk tilnærming for både styring og måling av vårt nye satsingsområde «klima og bæredyktighet».
Så langt det er mulig ønsker vi å integrere våre klima- og bærekraftinitiativer i selskapets virksomhet ved å involvere alle medarbeidere i arbeidet. Blant annet, som tema for fremtidige strategiseminarer.


E. Mål, strategi, planer og rapportering av fremdrift

 1. Målene skal utvikles på et fremtidig strategiseminar i Q1 2022.
 2. Strategien skal utvikles på et fremtidig strategiseminar i Q1 2022.
 3. De rullerende 3 årene med klima- og bærekraftsplaner må utarbeides i henhold til strategiseminaret.
 4. Rapportering av vår fremgang vil blant annet bestå av noen kvalitative endringer og dels av noen kvantitative målinger. Beregnet per år, per ansatt og omsetning.
 5. En slik rapportering kan bekreftes av selskapets revisor. Vi vurderer samt å inkludere resultatene i det offisielle regnskapet.

Om en sirkulær økonomi

Veksten i verdensøkonomien og den voksende befolkningen vil bety en økning i den globale etterspørselen samt en økning i ressurskonsumet. Vår «bruk- og kast» kultur er ikke bærekraftig i det lange løp. Nye løsninger er nødvendig for å sikre bærekraft i fremtiden. Dette krever en mer sirkulær tankegang med tanke på hvordan vi produserer våre produkter, og hvordan vi fungerer som forbrukere.
Sirkulær økonomi er en måte å sikre bedre styring av jordens ressurser, samtidig som det vil gi selskaper nye økonomiske muligheter, ved å utvikle nye forretningsmodeller.
Sirkulær økonomi handler rett og slett om å holde materialer og produkter i den økonomiske syklusen med høyest mulig verdi så lenge som mulig. Sirkulær økonomi bryter med ideen om en lineær verdikjede, som starter med utvinning av ressurser og ender opp som avfall.
Sirkulær økonomi åpner for at ressursene som ellers ville endt opp som avfall, kan gå tilbake ett eller flere skritt i verdikjeden og inngå i produksjonen på nytt. Ressursene kan også inkluderes i helt nye kretser. Sirkulær økonomi er enten resirkulering av materialer eller - enda bedre - avfallsforebygging hvor produkter for eksempel kan repareres eller oppgraderes. Det handler også om innovative forretningsmodeller der forbrukeren kan returnere produktet for reparasjon eller oppgradering. Produkter kan også spares ved å leases, i stedet for å selge dem for å få mest mulig ut av produktene og ressursforbruket deres.


Hvis du er interessert i å vite mer om verdensmålene, klikk HER